Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА STORE.SILVERSTAR.BG

 

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Силвър Стар Ритейл ЕАД, гр. София, ул. Резбарска №5, Район Подуене ЕИК: 204431886, представлявано от Ролф-Юрген Заерле, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ ,на електронния магазин “store.silverstar.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Силвър Стар Ритейл ЕАД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуене, ул. Резбарска №5
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, район Подуене, ул. Резбарска №5
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, Email: office@silverstar.bg , тел: 02/ 40 82 676
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204431886
 6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 426148/2017
 7. Надзорни органи:

  (1)  Комисия за защита на личните данни

  Адрес: гр. София 1592,

  бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 ,

  тел.: 02/91-53-519

  факс: 02/91-53-525Email: kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

   

  (2)  Комисия за защита на потребителите

  Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

  1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 20443188

   

  III.  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

  Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.store.silverstar.bg, чрез който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

  1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
  2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
  3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
  5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

  Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

  Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес store.silverstar.bg или друго средство за комуникация от разстояние – имейл и/или телефон.

  • По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.
  • Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
  • Доставчикът доставя заявените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
  • Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

  Чл. 6. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги  и Закона за електронната търговия.

  (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола са достъп.

  IV.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

  Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да  направи регистрация като въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

  • Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
  • С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
  • Доставчикът потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика и възникват договорни отношения.
  • При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

  Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен  електронен адрес.

  • При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.
  • Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от ПОТРЕБИТЕЛЯ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.
  • Доставчикът информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал.
  • Доставчикът не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛ за неправомерна промяна.

  Основния контактен електронен адрес.

  • Доставчикът може да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

  V.  ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА

  Чл. 9. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

  • Договорът се сключва на български език.
  • Договорът между Доставчика и ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява приемането на настоящите общи условия, достъпни на адрес store.silverstar.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ
  • Страна по договора с Доставчика е ПОТРЕБИТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
  • Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
  • Съгласието на Потребителят да използва сайта и съответния интерфейс, предоставен на страницата на Доставчика за покупка на предлаганите от него стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МУ МАГАЗИН, се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез интерфейса на Доставчика.
  • За получаване на съгласието на Потребителя – регистриране в сайта на Доставчика и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.
  • Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
  • Доставчикът доставя стоките на посочения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ данни са неверни или заблуждаващи.

  Чл. 10. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

  • Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  • Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

  чрез идентифициране с име и парола;

  • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
  • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
  • Избор на начин на доставка;
  • Избор на способ и момент за плащане на цената.
  • Потвърждение на поръчката;

  VI.  ИЗБОР НА СПОСОБ И МОМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА:

  Чл. 11. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да изберат следните начини на плащане:

  • Чрез банкова карта, ползвайки виртуален ПОС терминал;
  • Чрез наложен платеж при доставка чрез куриер.

  VII.  ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  Чл. 12. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо ПОТРЕБИТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или приложимите норми на законодателството на ЕС относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

  Чл. 13. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

  • Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

  Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в един от следните моменти преди сключване на договора:

  - При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

  • Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя съгласно настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на Доставчика.
  • Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
  • Доставчикът задължително посочва преди сключването на договора стойността на допълнителните разходи за доставка на отделните стоки както и общата стойност на поръчката.
  • При избор на повече от една стока Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки

  Чл. 14. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

  (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

  Чл. 15. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

  • Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
   • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
   • не е запазена оригиналната опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива
   • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
   • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
   • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя; за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
  • Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите за правото му на отказ, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 1 година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в срок от 1 година от датата на поучаване на стоката, Потребителят има право да се откаже в срок от 14 календарни дни.

  (4) Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика  за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1 и 3 на този член.

  (5) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от него суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, считано от датата, на която Доставчикът е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора, направено по начина, описано в ал.4 на този член . Разходите по връщане на стоката са за сметка на Потребителя. Доставчикът има право да удържи тези разходи ,от сумата, която потребителят е платил по договора, , освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

  • Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
  • Потребителят може да заяви желанието си вместо да се откаже напълно от договора и да върне стоката, последната да бъде заменена с такава с друг размер или цвят, ако такива са налични в ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА на Доставчика. За това свое желание Потребителят изпраща съобщение до Доставчика на и-мейл адрес: store@silverstar.bg или на тел. 02/4082676.Разходите по връщане на стоката е за сметка на Потребителя.

  Чл. 16. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

  • В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
  • Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
  • В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
  • В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

  VIII.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Чл. 17. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика или съответната куриерска фирма и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

  (2) Ако Потребителя не уведоми незабавно Доставчика и съответно не върне стоката съгласно ал. (1) стоката се счита за одобрена от Потребителя  и съответстваща на изискванията му.

  (3) Доставчика предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

  (4) Някои от Стоките са с гаранционни сертификати, издадени от производителя.

  (5) Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока, Потребителите следва да се свържат с Доставчика на посочените данни за кореспонденция в настоящите Общи условия. Постъпилите рекламации се разглеждат от Доставчика, като последният се свързва с Потребителя, чрез предоставените от него данни за кореспонденция, ако е необходима допълнителна информация за изясняване на претенцията.

  IX.  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Чл. 18. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

  • От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.
  • Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес store.silverstar.bg

  Чл. 19.  Потребителя се съгласява, че Доставчикът  има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетини или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в платформата store.silverstar.bg или не се е отказал от получаването й писмено.

  Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

  (2)В случай, че по някаква причина ПОТРЕБИТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: store.silverstar.bg

  X.  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОТРЕБИТЕЛИ на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

  • Доставчикът и ПОТРЕБИТЕЛЯТсе съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ след изричното му уведомяване от Доставчика и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
  • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

  Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.store.silverstar.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

  XI.  ПРЕКРАТЯВАНЕ

  Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на ПОТРЕБИТЕЛЯ с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  • в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
  • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. 

  XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

  Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

  Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

  Чл. 27. Общи условия могат да бъдат променяни от Доставчика и влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на store.silverstar.bg след тяхното публикуване на тази интернет страница за извършени поръчки от ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА, след тази дата.

  Приложение 1

   

  СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

   

  До ………………………............................. 

  /името на търговеца/


   

  ……………………………………………………………………..

  /адрес, ЕИК/


   

  С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:


   

  …………………………………………………. /описание на продукта/


   

  Стоката е поръчана на ………………….


   

  Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/


   

  ………………………………………………………………………../Име на потребителя/


   

  гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/


   

   

  ………………. …………………………….


   

  /Дата/ /Подпис на потребител